1. รับสมัครผ่าน www.thevoicethailand.com โดยการอัพโหลดคลิป ตั้งแต่วันที่ 11-18 มิถุนายน 2560 เท่านั้น
  2. ผู้สมัครต้องมี อายุ 16-60 ปี (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2544)
  3. รับสมัครทั้งแบบนักร้องเดี่ยวและนักร้องคู่
  4. ร้องสดโดยไม่ใช้ Backing Track หรือสามารถมีเครื่องดนตรีสดประกอบได้ 1 ชิ้น
  5. สัญชาติใดก็ได้แต่ต้องพูดและร้องเพลงด้วยภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
  6. ไม่มีพันธะผูกพันกับสังกัด หรือ ค่ายเพลง หรือตัวแทนใดๆ
  7. ชาวต่างชาติต้องมีหลักฐานและเอกสารยืนยันการพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
  8. อัพโหลดคลิปความยาวไม่เกิน 1 นาที และ ขนาดไม่เกิน 100 mb
  9. หากพบว่าภาพและเสียงในคลิปที่ท่านส่งมา มีการดัดแปลงเกินความเป็นจริง จะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผลงานของท่านตลอดไป คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  10. ประกาศผลผ่าน www.thevoicethailand.com วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.